تغيير عنوان لينک پستهاى جديد و قديمى و صفحه اول به متن دلخواه

مجموعه مقالات و مطالب مرتبط با بلاگر و وبلاگ نویسی و دنیای فناوری اطلاعات

دیدن مطالب وبلاگ

۱۳۸۷/۰۱/۲۳

تغيير عنوان لينک پستهاى جديد و قديمى و صفحه اول به متن دلخواه
به تصوير بالا نگاه کنيد.
البته بايد بگويم ، که اين متنها در بعضي قالبها بصورت زير ميباشند:
Home
Older Post
Newer Post
1- براي تغيير دادن متنهاى بالا به متن دلخواه خود اين مراحل را دنبال کنيد:
ابتدا به قسمت ويرايش قالب خود برويد.
کدهاى زير يا مشابه آن را پيدا کنيد
<b:includable id='nextprev'>
<div class='blog-pager' id='blog-pager'>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<span id='blog-pager-newer-link'>

<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl'
expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-newer-link"'
expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<span id='blog-pager-older-link'>

<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl'
expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-older-link"'
expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
</b:if>
</b:if>
</div>


حال به جاى کد بالا، از کد زير استفاده کنيد:
به متنهاى تغيير داده شده دقت نمائيد و هر متن دلخواهى را به جاى آنها قرار دهيد
<b:includable id='nextprev'>
<div class='blog-pager' id='blog-pager'>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<span id='blog-pager-newer-link'>

<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl'
expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-newer-link"'
expr:title='data:newerPageTitle'>Future</a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<span id='blog-pager-older-link'>

<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl'
expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-older-link"'
expr:title='data:olderPageTitle'>Past</a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'>Present</a>
<b:else/>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'>Present</a>
</b:if>
</b:if>
</div>


توجه کنيد که مى توانيد به جاى متون بالا هر متن دلخواهى استفاده کنيد.
2- حال به جاي متن از تصوير استفاده ميکنيم: به مراحل زير توجه کنيد
براى تصوير بايد از کد زير به جاى متنهاى رنگي قسمتهاى قبل استفاده کنيد
<img src="Image URL" />

به جاى متن به رنگ بنفش، لينک تصوير متناسب با متن دلخواه خود را قرار دهيد
<b:includable id='nextprev'>
<div class='blog-pager' id='blog-pager'>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<span id='blog-pager-newer-link'>

<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl'
expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-newer-link"'
expr:title='data:newerPageTitle'><img src="http://www.blogpulp.com/imagehost/images/733257041.jpg" /></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<span id='blog-pager-older-link'>

<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl'
expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-older-link"'
expr:title='data:olderPageTitle'><img src="http://www.blogpulp.com/imagehost/images/180881814.jpg" /></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><img src="http://www.blogpulp.com/imagehost/images/139275805.jpg" /></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><img src="http://www.blogpulp.com/imagehost/images/139275805.jpg" /></a>
</b:if>
</b:if>

</div>

0 نظر:

لینکهای دوستان